Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska - Kamieniec, Kujawy, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody, Młynki - I Etap

Projekt pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska- Kamieniec Kujawy, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody, Młynki - I Etap", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

 • Wartość projektu - 4.112.124,03 zł brutto
 • Dofinansowanie z RPOWŚ - 2.022.356,08 zł
 • Budżet Gminy - 2.089.767,95 zł
 • Wybudowano 28,83 km sieci wodociągowej.
 • Inwestycja przyczyni się do spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwaniska, zmniejszając dysproporcje w dostępie do podstawowej komunalnej infrastruktury technicznej pomiędzy miejscowością Iwaniska, a mniejszymi miejscowościami gminy. Sieć wodociągowa służyć będzie jako zorganizowany system zaopatrzenia w wodę mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości, jak również obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych (punkty handlowe, usługowe, gospodarstwa agroturystyczne itd.) oraz innych użytkowników infrastruktury w tej części Gminy Iwaniska. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu coraz większych niedoborów wody do celów konsumpcyjnych, rolniczych i gospodarczych oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców. Dodatkowo będzie ważnym impulsem dla wzrostu atrakcyjności osadniczej wymienionych miejscowości i rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

  W związku z brakiem sieci wodociągowej mieszkańcy wymienionych ośmiu miejscowości Gminy Iwaniska, zmuszeni byli do korzystania z istniejących źródeł wody (studnie kopane, wiercone, urządzenia hydroforowe) dla celów spożywczych i gospodarczych, co w powiązaniu z gromadzeniem przez gospodarstwa ścieków w nieszczelnych zbiornikach (szambach) i przedostawaniem się ich do gruntu, mogło spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych a tym samym stworzyć zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Konieczność zahamowania tego niekorzystnego procesu, wymagało uporządkowania gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowej na wskazanym terenie. Intensywne uprawy rolne oraz okresy suszy i w efekcie coraz większe zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwach, prowadziło do systematycznego obniżania się poziomu wód gruntowych, co w perspektywie długookresowej, powodowało niedobór wody w wymienionych miejscowościach.

  ściągnij folder w PDF

  + powrót do listy projektów
  Mapy (kliknij na miniaturze, aby powiekszyć zdjęcie)

  Przebieg sieci wodociągowej I etap: Kamieniec, Kujawy
  Iwaniska dla każdego

  Przebieg sieci wodociągowej I etap: Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Młynki, Zagrody, Wygiełzów
  Iwaniska dla każdego