Iwaniska dn. 16.06.2020 r.


ZBIORCZA INFORMACJA RADY GMINY IWANISKA O PETYCJACH  ROZPATRZONYCH W ROKU 2019
Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r ,poz. 870) Rada Gminy Iwaniska przedstawia informację o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.
Zgodnie z art. 2 w/w ustawy ,petycja może być złożona przez osobę fizyczną ,osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów ,zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję„, do organu władzy publicznej ,a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią  zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego za jego  zgodą;
Przedmiotem petycji może być żądanie , w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję , życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego ,mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W 2019 r do Rady Gminy wpłynęła 1 petycja ,która została rozpatrzona w 2020 r. na podstawie art.9 ust. 2 ustawy o petycjach.
Przedmiot petycji – zmiana przepisów prawa miejscowego .
Sposób załatwienia petycji – nie uwzględniono petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Wiesław Kowalczyk