1 386 000 złotych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego na lata 2024-2026 . Sprawdź jak uzyskać dotację!

 W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 r. Fundacja im. Stefana Artwińskiego ponownie została operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dzięki podpisanej umowie z dnia 2 kwietnia 2024 roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją im. Stefana Artwińskiego Operator obejmie wsparciem organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 1 386 000 złotych.

 Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,8 mln złotych.

 Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r.  Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Poprzez stronę internetową można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie.

 Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 1000 pomysłów na działania - mówi Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

 Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 4 mln złotych. Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 4 lata udało nam się sfinansować 375 inicjatyw. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

  SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030. REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.

INFORMACJA

Od 29 kwietnia 2024 roku Biuro Terenowe ZUS w Sandomierzu będzie mieściło się w nowej siedzibie ul. J. Słowackiego 37 C obok Galerii Królewskiej.

WFOŚiGW w Kielcach prezentuje dotyczące ilości wymienionych źródeł ciepła wraz z przeprowadzonymi termomodernizacjami budynków w roku 2023.

Dane umieszczone są również na stronie www.wfos.com.pl. w zakładce DLA BENEFICJENTÓW/PROGRAM CZYSTE POWIETRZE/ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PODZIALE NA GMINY/ZESTAWIENIA ZA ROK 2023.

POBIERZ>>> wymiana-zrodel-ciepla-z-termomodernizacja2023.pdf

POBIERZ>>> wymiana-zrodel-ciepla-2023.pdf

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Iwaniska 124 1 638 454,60 zł 50

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada br. będzie można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:
1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:
1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl (kanał preferowany).
2. Wykorzystując aplikację mObywatel (w chwili obecnej trwają prace wdrożeniowe – usługa będzie realizowana w terminie późniejszym).
3. W placówce bankowej oraz na poczcie (w chwili obecnej trwają prace wdrożeniowe – poszczególne instytucje będą realizować tą usługę w terminie późniejszym).
4. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
– po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
– w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców,
– w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL, można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,
– w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Ważną informacją jest jednak fakt, że – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki w praktyce, wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Oznacza to, że można dokonać tej czynności, ale skutki prawne będą obowiązywały od daty wskazanej w ustawie.

Wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię! Twój głos ma znaczenie

Jakie jest Twoje zdanie na temat projektów energetyki wiatrowej? Teraz masz okazję, aby wyrazić swoją opinię i przyczynić się do zbadania przyczyn terytorialnego sprzeciwu wobec rozwoju energetyki wiatrowej. Województwo Świętokrzyskie, jako partner w projekcie Biowind, serdecznie zaprasza mieszkańców regionu do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże nam zgłębić społeczno-ekonomiczne i środowiskowe czynniki wpływające na stanowisko mieszkańców w sprawie energii wiatrowej.

Dlaczego Twoja opinia jest ważna?

Projekty energetyki wiatrowej stanowią istotny element walki z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, niektóre z tych projektów spotykają się z oporem ze strony społeczności lokalnych. Zrozumienie przyczyn tego sprzeciwu jest kluczowe dla stworzenia zrównoważonych planów rozwoju energetyki wiatrowej, które uwzględnią potrzeby i obawy mieszkańców.

Twój głos jest niezwykle ważny, ponieważ pomoże nam zgromadzić cenne informacje na temat tego, co skłania ludzi do sprzeciwu wobec projektów energetyki wiatrowej. Dzięki Twojej pomocy, będziemy mogli bardziej efektywnie pracować nad tym, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki rozwoju tych projektów.

O projekcie Biowind

Biowind to projekt w ramach programu Interrego Europa 2021-2027, który skupia się na analizie i zrozumieniu lokalnych czynników wpływających na sprzeciw wobec energetyki wiatrowej. Naszym celem jest wymiana doświadczeń z innymi krajami członkowskimi oraz dostarczenie konkretnych danych i wskazówek, które mogą pomóc w dalszym rozwoju projektów wiatrowych, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych.

Projekt opiera się na analizie środowiskowych i społeczno-ekonomicznych aspektów, które wpływają na decyzje mieszkańców w kwestii projektów energetyki wiatrowej. Chcemy zrozumieć, jakie są najważniejsze obawy i jakie korzyści widzą mieszkańcy w rozwoju odnawialnej energii wiatrowej.

Jak wziąć udział w ankiecie?

Wypełnienie ankiety jest łatwe i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest dostępna online i można ją wypełnić z każdego miejsca. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę: LINK DO ANKIETY

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.

Twoja opinia jest dla nas cenna. Dziękujemy za Twój udział i wsparcie! Wspólnie możemy przyczynić się do lepszej przyszłości, opartej na czystej i odnawialnej energii wiatrowej.

Szanowni rolnicy

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. 

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję  powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign 

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - susza 2023

Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Iwaniska podawany jest na stronie internetowej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2606023/