Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Polsce o nadanie numeru PESEL.

PESEL może uzyskać każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
• zgłosi się i złoży wniosek w dowolnym urzędzie gminy

Co trzeba przygotować?
1) Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Iwaniska lub do pobrania pod linkiem.
Dane, które wpiszesz we wniosku:
• imię i nazwisko
• data i miejsce urodzenia
• kraj urodzenia, obywatelstwo
• data wjazdu do Polski
• ukraiński numer ewidencyjny ( jeśli jest)
• aby uzyskać profil zaufany ( adres e-mail, polski numer telefonu)

2) Dokument, który potwierdzi dane jakie podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3) Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r. ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

4) Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
• działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem
• adres e-mail, z którego korzystasz.

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, громадяни України можуть звернутися за номером PESEL в Польщі.

PESEL може отримати кожен, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
• звітує та подає заяву в будь-якому офісі ґміни

Що потрібно підготувати?
1) Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом доступна в офісі гміни Іванська або скачати за посиланням.
Дані, які ви вводите в заявці:
• ім'я та прізвище
• Дата і місце народження
• країна народження, громадянство
• дата в'їзду до Польщі
• український реєстраційний номер (якщо є)
• отримати довірений профіль (адреса електронної пошти, польський номер телефону)

2) Документ, який підтвердить дані, які ви надаєте в заяві, та вашу особу. Якщо у вас немає такого документа, ви можете подати декларацію про відсутність такого документа під страхом кримінальної відповідальності.

3) Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

4) Кольорове фото на фотопапері (відповідає вимогам до фото для ID-картки).

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:
• робочий мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є
• адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Заява подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в паперовому вигляді, підписана, заповнена заявником або працівником цього органу на підставі даних, наданих заявником.
Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера PESEL, заяву подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично опікується. дитина. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, дитина не повинна бути присутня під час подання заяви, за винятком випадків, коли особу дитини буде встановлено на підставі декларації.