O stypendium szkolne mogą ubiegać się osoby, gdzie dochód w rodzinie na osobę miesięcznie nie przekracza kwoty 600,00 zł

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o :

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składkami na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz i nich osób.

Przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięcznie w wysokości 345,00 zł

Do wniosku należy dołączyć :

  1. w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku,
  2. odcinek renty/ emerytury lub decyzję o wysokości jej pobierania,
  3. zaświadczenie/ oświadczenie lub decyzję o pobieranych świadczeniach z OPS ( zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy oraz inne świadczenia pobierane z OPS),
  4. zaświadczenie/oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( ilość ha przelicz.),
  5. informację o wysokości otrzymywanych alimentów ( wyrok o zasądzonych alimentach lub decyzję OPS),
  6. osoba bezrobotna – zaświadczenie z UP potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,
  7. osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z US o formie opodatkowania dowody płacenia składek ZUS. Za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę w oświadczeniu tej osoby. W przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z US o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, 
  8. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych,
  9. zaświadczenie za szkół i uczelni potwierdzające uczęszczanie  do szkoły wszystkich dzieci ujętych we wniosku.

Wnioskodawcą dla ucznia do 18 roku życia jest rodzic lub opiekun. Uczeń pełnoletni składa wniosek sam na siebie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GZEAS w Iwaniskach ul. Opatowska 25, tel. 15/86 01 175

>>>> Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium