Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe nieustannie prowadzi liczne działania mające na celu wszechstronny rozwój ucznia. Bogata oferta edukacyjna i różnorodne innowacje przyczyniają się do ciągłego wzrostu pracy szkoły.

Najważniejszym zadaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej PSP w Ujeździe zawsze pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu wartości wychowawczych, poszanowania narodowej tradycji i historii, przygotowywania go do podjęcia dalszej nauki oraz wyposażenia w umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Jest to szkoła nowoczesna starająca się łączyć tradycje z wymaganiami współczesności.

Corocznie uczniowie osiągają sukcesy w konkursach na różnych szczeblach zdobywając wyróżnienia oraz tytuły laureatów i finalistów.Wszystkie osiągnięcia wychowanków są doceniane i promowane.Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i chętnie korzystają z tej szerokiej oferty. Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym, czego dowodem są liczne wspólne przedsięwzięcia, przedstawienia dla społeczności lokalnej, występy, warsztaty, czy też uroczystości okolicznościowe.Codzienną pracę PSP w Ujeździe wspierają współpracujące z nią instytucje. Ważnym elementem wychowawczym placówki jest wolontariat. Uczniowie z zapałem angażują się w szereg cyklicznych akcji charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, współpracują z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami charytatywnymi. W ramach wolontariatu w szkole odbywają się kiermasze, zbiórki, kwesty dla potrzebujących. Dużą rolę odgrywa też aktywna działalność Szkolnej Kasy Oszczędności promująca ideę systematycznego oszczędzania. Duża liczba uczniów prężnie zbiera pieniądze na książeczkach, dzięki czemu udało się zdobyćI i III miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu Talentowi SKO.Bez echa nie pozostaje również aktywność Samorządu Uczniowskiego, który podejmuje szerokie inicjatywy i zaskakuje coraz to nowszymi pomysłami. W szkole organizowane są wycieczki, w tym rajdy rowerowe, które cieszą się niezwykle dużą popularnością. Działalność dydaktyczno-wychowawcza jest realizowana przez innowacje pedagogiczne i szkolne projekty edukacyjne kształtujące postawy patriotyczne, ekologiczne, profilaktyczne, prospołeczne.  Działania te są publikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Dobre Praktyki.

Baza dydaktyczna jest systematycznie modernizowana. Szkoła pozyskuje środki finansowe z różnorodnych programów i projektów, np. Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ze środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupiono nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. We wrześniu 2022 roku oddano do użytku nowoczesny budynek szkoły wraz z  boiskiem wielofunkcyjnym.

Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za zaangażowanie w realizację podejmowanych przez szkołę działań edukacyjnych, troskę o rozwój i bezpieczeństwo uczniów oraz stwarzanie im coraz  lepszych warunków do zdobywania wiedzy, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.Dziękuję uczniom, rodzicom i przyjaciołom PSP w Ujeździe za licznie oddane głosy, które zdecydowały o zwycięstwie. Są one wyrazem uznania i zaufania dla pracy naszej szkoły, w której uczniowie mogą rozwijać skrzydła i czuć się, jak w domu. Zdobyty tytuł zobowiązuje nas do wytężonej pracy i jeszcze większej mobilizacji do podejmowania nowych wyzwań, dodaje dyrektor.