W trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe prowadzi liczne działania mające na celu realizację podstawy programowej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Przedsięwzięcia realizowane przez placówkę w czasie epidemii stwarzają warunki wszechstronnego rozwoju uczniów oraz poszerzają ich uzdolnienia i zainteresowania. Do nauki zdalnej, konsultacji stacjonarnych z przedmiotów egzaminacyjnych organizowanych dla tegorocznych ósmoklasistów, a także podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywane są sprawdzone zasoby cyfrowe i nowoczesne pomoce naukowe zakupione w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ oraz pozyskane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Cieszę się z możliwości udziału w konsultacjach przygotowujących do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, podczas których mogę utrwalać materiał oraz  rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne, mówi Zuzia – uczennica klasy ósmej.

Organizowane przez szkołę konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych są dla naszych dzieci szansą lepszego przygotowania i osiągnięcia wysokich wyników edukacyjnych. Doceniamy starania dyrektora i nauczycieli w celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, mówi pani Dorota Sobczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, a zarazem mama tegorocznego ósmoklasisty.

Praca uczniów odbywa się przy użyciu platform i aplikacji edukacyjnych, środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji, oraz najnowszej generacji sprzętu i środków dydaktycznych ułatwiających i usprawniających proces nauczania.Oddziały przedszkolne działają stacjonarnie. Dzieci biorą udział w ciekawych zabawach, projektach i zajęciach edukacyjnych.

Dbając o rozwój kompetencji kluczowych i wspieranie predyspozycji i uzdolnień każdego ucznia w szkole organizowane są etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w trybie stacjonarnym, olimpiady przedmiotowe w wersji on-line oraz tematyczne projekty edukacyjne.

Dziękuję panu wójtowi – Markowi Stańkowi za troskę o jakość pracy naszej szkoły oraz jej doposażenie w innowacyjne środki dydaktyczne. Dziękuję również rodzicom za otwartość na współpracę w procesie rozwoju ich dzieci, poświęcany czas i zaangażowanie, mówi dyrektor szkoły – Marcin Urbański.