W dniu 1 grudnia 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez klasy: III A i III B.

Zakończył się trwający od września do listopada program „Umiem Pływać” oraz „Szkolny Klub Sportowy” – edycja 2023. Celem programu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach w ramach programu uczestniczyli w zajęciach Taekwondo Olimpijskiego. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział  21 uczniów z klas I -VIII. Warto wspomnieć, że miejsce zajęć Taekwondo oraz bezpłatny transport dzieci na basen zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek.  Pomocy w organizacji zajęć udzieliła dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach pani Anna Michalska - Kapsiak oraz wicedyrektor pani Jolanta Andzel. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas pani Sylwia Bienięnda i pani Alina Malinowska, a zajęcia Taekwondo prowadził instruktor pan Grzegorz Starba. Programy dofinansowane były z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Lekcje pływania odbywały się pod okiem instruktorów na krytej pływalni w Baćkowicach. Wzięło w nich udział 38 trzecioklasistów. Dzieci z radością uczestniczyły             w zajęciach i chętnie zdobywały nowe umiejętności. Zadowoleni byli uczniowie, powody do satysfakcji mieli też rodzice. Program rozwijał sprawność fizyczną uczestników i ich uzdolnienia sportowe. Zajęcia rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Wspólne wyjazdy zintegrowały zespoły klasowe. Ćwiczenia i zabawy w wodzie dały okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostarczyły radości i satysfakcji. Dały możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i były dla uczestników doskonałym początkiem do dalszej kontynuacji przygody z pływaniem. Na zakończenie programu uczniowie zdawali egzamin praktyczny, który był końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów. Zaliczyli cztery sprawdziany: na Rybkę, Fokę, Nurka i Delfinka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty podstawowej nauki pływania oraz zdobycia początkowych umiejętności w sztuce walki Taekwondo, które wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek. Zależy nam, aby nasi uczniowie umieli pływać i wiedzieli jak zachować się nad wodą, a także obronić się w razie potrzeby. Za tym idzie ich bezpieczeństwo. Dlatego też od kilku już lat bardzo chętnie włączamy się i wspieramy akcję powszechnej nauki pływania – dodaje burmistrz Marek Staniek.