Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. W dniu 20lipca br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych egzamin zdało 4 nauczycieli, którzy otrzymali na tę okoliczność stosowne zaświadczenia.

W dniu 12 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek wręczył akty mianowania nauczycielom pracującym w Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Iwaniska oraz złożył nowo mianowanym nauczycielom serdeczne gratulacje, życząc im   kolejnego awansu zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy Karta Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie następującej roty: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Akty nadania stopienia nauczyciela mianowanego otrzymali: ks. Patryk Gładkowski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, Anna Kusik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, Anna Kozłowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, Paulina Kita – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach.